Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

Schmachtl CZ spol. s r.o.
Vídeňská 185
252 50 Vestec u Prahy
tel: + 420 244 001 500
fax: +420 244 910 700
office@schmachtl.cz
www.schmachtl.cz

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti SCHMACHTL CZ, spol. s r.o.

Tyto VOP platí pouze pro nákup zboží v internetovém obchodě prostřednictvím webu www.schnabl.cz, jehož provozovatelem je prodávající.

I. Úvodní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost SCHMACHTL CZ, spol. s r.o., IČ 45797897, DIČ CZ45797897, se sídlem Vídeňská 185, 252 50 Vestec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11700 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky a při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP včetně Reklamačního řádu, který je jejich nedílnou součástí a že s nimi souhlasí.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky internetového obchodu www.schnabl.cz, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím - spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající (dodavatel) neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, který je jejich nedílnou součástí a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího (telefonicky nebo emailem) v případe zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na internetové stránce prodávajícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. Prodávající si též vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude kupující informovaný telefonicky anebo emailem (který kupující uvedl při vyplňování elektronického objednávkového formuláře či uvedl při telefonickém objednání zboží).

Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překladu textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů je rozhodující české znění smlouvy.

 

II. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu uzavřením kupní smlouvy svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

III. Ceny, platba, dodací podmínky

Všechny ceny na www.schnabl.cz jsou smluvní a konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Akční ceny platí do vyprodání zásob.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

Prodávající akceptuje tyto platební podmínky – platba v hotovosti při převzetí, platba předem bankovním převodem nebo dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího přepravce).

Prodávající nabízí tyto možnosti odběru zboží – osobní odběr na adrese SCHMACHTL CZ spol. s r.o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec, v pracovních dnech v čase Po – Čt 8.00 – 16.00, Pá 8.00 – 13.30., nebo zaslání zboží přepravcem, kdy při hodnotě zboží do 2.000 Kč s DPH kupující hradí dopravné a balné.

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu michal.becan@schmachtl.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně na adresu SCHMACHTL CZ, spol. s.r.o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu (uzavření smlouvy) a čísla účtu pro vrácení peněz a na tuto adresu také zašle zboží.

Prodávající doporučuje text: “Odstupuji jednostranně od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo objednávky: XXXXXXX a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo ………………………. nebo poštovní poukázkou na adresu ………………………………. .“ Datum a podpis

Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.

Zboží vrátí kupující spotřebitel kompletní s veškerou dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě nedodržení uvedených náležitostí může prodávající poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět o náklady, které je nutné k uvedení věci do původního stavu.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku:

  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
  6. spočívajících ve hře nebo loterii,

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je posouzen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

 

V. Zpětný odběr elektrospotřebičů

Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je posouzen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

 

VI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

 

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.8.2016. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.